Obsługa kadrowo-płacowa

Nasza oferta

Obsługa
kadrowo-płacowa

Wybawiamy naszych Klientów ze wszystkich obowiązków pracowniczych, które mogą być wykonywane poza siedzibą jednostki, a są to:
 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej
  poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Klientów
 • sporządzanie świadectw pracy, umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń itp.
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników do ZUS
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie należnych składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych ZUS
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
 • rozliczanie delegacji
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • inne, podyktowane indywidualnymi potrzebami Klienta
nasz cel

Świadczenie wysokiej jakości usług

Potrzeby naszych klientów wyznaczają standardy naszego działania.

Indywidualizujemy proces świadczenia usług, gdyż jest dla nas rzeczą oczywistą, iż każdy podmiot ma zróżnicowany układ priorytetów oraz inaczej ukierunkowane potrzeby, co uzależnione jest choćby od branży, rozmiarów działalności czy formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Podejmujemy się obsługi zarówno większych spółek, jak i pomagamy mniejszym czy nowo powstałym podmiotom gospodarczym dopiero rozpoczynającym działalność.

Masz pytania?

Napisz do nas